Algemene Voorwaarden

 1. Irene massagepraktijk, opgericht door Irene van der Zanden, is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69410852. Irene massagepraktijk richt zich op het masseren en adviseren van volwassenen vanaf 18 jaar (hierna te noemen klanten) om gezondheid en welzijn te bevorderen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Irene massagepraktijk uitvoert.
 3. Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.
 4. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Irene massagepraktijk en de klant, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. Irene massagepraktijk voert de werkzaamheden uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 5. De behandeling van Irene massagepraktijk is resultaatgericht, maar biedt geen garantie voor het beoogde resultaat. Irene massagepraktijk aanvaardt geen aansprakelijk voor gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling door Irene massagepraktijk.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Irene massagepraktijk is beperkt tot maximaal het bedrag van de verrichtte behandeling, althans tot vergoeding van de waarde van dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal € 2.500.
 7. Irene massagepraktijk kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst en gemiste besparingen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De klant is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij Irene massagepraktijk aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Irene massagepraktijk, op straffe van verval van eventuele aanspraken.
 9. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Irene massagepraktijk.
 10. Irene massagepraktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect(en). Bij (medische) wijzigingen in de situatie van de klant is zij zelf verantwoordelijk om dit aan Irene massagepraktijk door te geven. Irene massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Irene massagepraktijk is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De klant staat er voor in dat alle gegevens die aan Irene massagepraktijk worden verstrekt juist en volledig zijn.
 11. Irene massagepraktijk zal alle informatie betreffende de klant vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van de klant wordt deze informatie nooit aan derden verstrekt.
 12. Bij Irene massagepraktijk worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan Irene massagepraktijk afzien van een massage/behandeling en wordt de klant doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 13. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en al bestaande aandoeningen is het raadzaam om voorafgaand aan de massage/behandeling, advies te vragen aan de huisarts met betrekking tot een massage.
 14. Irene massagepraktijk neemt de volgende absolute algehele contra indicaties in acht: (er wordt in zijn geheel geen massage gegeven bij)
  • Hartaandoeningen
  • Ernstige vaataandoeningen
  • Trombose
  • Koorts
  • Infectie en infectieziekte (griep, koorts, long- en keelontsteking)
  • Zwangerschap vanaf de 14e week
  • Kanker
  • Besmettelijke huidziekte
  • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
  • Gebruik van drugs of alcohol
  • Gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva
 15. Erotische en/of seksuele massages maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de massages die Irene massagepraktijk aanbiedt. Klanten die hier desondanks op zinspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 16. Irene massagepraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 17. Irene massagepraktijk is bevoegd de sessie stop te zetten indien zich omstandigheden voordoen die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden.
 18. Overeenkomsten tussen Irene massagepraktijk en de klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht ook indien aan (een deel van) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.
 19. De bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Irene massagepraktijk en de klant.